2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Subjects
  PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
   Competences
Type A Code Competences Specific
 A5 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions en el context financer.
 A7 Entendre els principis bàsics de l'economia (tant a nivell microeconòmic com macroeconòmic) i la seva influència sobre el sector financer.
Type B Code Competences Transversal
 B6 Clear and efficient communication of information, ideas, problems and solutions in public and in specific technical fields
Type C Code Competences Nuclear
 C3 Management of information and knowledge.
 C4 Correct oral and written expression in one of the two official languages of the URV.