2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Asignaturas
  ESTADÍSTICA I
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Practicas a través de TIC en aulas informáticas
A5
A8
B1
C3
Es realitzaran 3 proves al llarg del curs, on cadascuna puntua un 5% de la nota final. 15%
Pruebas mixtas
A5
A8
B1
C4
Dues proves:
1. A meitats de curs (15% nota final), amb preguntes curtes i/o tipus test, i exercicis pràctics.
2. A la primera convocatòria oficial (70% de la nota final), amb preguntes curtes i/o tipus test, i exercicis pràctics.
85%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

El primer dia de classe s'indicaran les normes de realització de les diferents proves així com el material que es pot portar en cadascuna d'elles. Aquestes normes estaran penjades a l'espai moodle de l'assignatura durant tot el curs.

Segona convocatòria: L'estructura de l'examen és idèntica a la de la primera convocatòria oficial: primera part amb preguntes curtes o tipus test (valoració del 30-40% de la nota final) i una segona part de problemes similars als de les pràctiques de classe (60-70% de la nota final). No es tindran en compte les puntuacions obtingudes en les activitats de l'avaluació continuada.