2010_11
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Económics y Empresariales
A A 
 
 
Grado de Finanzas y Contabilidad
 Asignaturas
  DERECHO MERCANTIL
   Contenidos
tema Subtema
Lliçó 1: Ordenament jurídic i dret mercantil 1. Ordenament jurídic i dret mercantil
2. El concepte de dret mercantil i la seva evolució històrica
3. Les fonts del dret mercantil
3.1. La legislació mercantil. La incidència de l'ordenament jurídic de la Unió Europea
3.2. Els usos de comerç: concepte, classes i prova
Lliçó 2: L'empresari i l'empresa (I) 1. L'empresari
1.1. Concepte i classes d'empresaris. Empresari individual i empresari social
1.2. Capacitat, prohibicions i incompatibilitats per a ser empresari
1.3. La responsabilitat de l'empresari
1.4. L'exercici del comerç per persona casada
1.5. Els col·laboradors de l'empresari: Dependents i independents
1.5.1. La representació de l'empresari (voluntària, orgànica i legal)
1.5.2. Apoderat general o factor
1.5.3. Apoderats singulars
1.6. L'estatut jurídic de l'empresari
2. L'establiment mercantil.
2.1. Concepte i classes.
2.2. Elements de l'establiment.
2.3. Transmissió de l'establiment. Compravenda. Arrendament i usdefruit
Lliçó 3: L'empresari i l'empresa (II) 1. La comptabilitat
1.1. El deure de comptabilitat
1.2. El secret comptable
1.3. La comptabilitat com a prova
1.4. Els comptes anuals i els principis comptables
1.3. L'auditoria de comptes
2. El Registre Mercantil
2.1. Funcionament i organització
2.2. La publicitat formal
2.3. Els principis registrals
Lliçó 4: El dret de la competència i la propietat industrial (I)
1. El dret de la competència
1.1. El principi de lliure competència
1.2. La defensa de la competència
1.3. La competència deslleial
1.4. La publicitat comercial
Lliçó 5: El dret de la competència i la propietat industrial (II)
2. La propietat industrial
2.1. Les invencions i el disseny industrial
2.2. Els signes distintius
Lliçó 6: Dret de societats. Les societats mercantils
1. Caracterització i estructura del contracte de societat. Els tipus de societats
2. La mercantilitat de les societats
3. La personalitat jurídica de les societats mercantils: significat i límits
Lliçó 7: Les societats personalistes 1. La societat col·lectiva
1.1. Concepte i característiques
1.2. Relacions jurídiques internes. L'administració de la societat i la posició del soci en la societat
1.3. Relacions jurídiques externes. La raó social, la representació en la societat i la responsabilitat dels socis
2. La societat comanditària simple
3. Els comptes en participació
Lliçó 8: La societat anònima (I) 1. Principis fonamentals
2. Constitució de la societat anònima
2.1. Escriptura i estatuts
2.2. Procediments de fundació
2.3. Inscripció en el Registre Mercantil
2.3. La societat en formació i la societat irregular
2.4. La nul·litat de la societat anònima
3. El capital i les aportacions
3.1. El capital social i el patrimoni de la societat
3.2. Les aportacions dels socis: classes i règim jurídic
3.3. Els dividends passius
3.4. Les prestacions accessòries
Lliçó 9: Les societats de capital (II). Participacions i accions. Les obligacions
1. Disposicions generals
2. Els drets dels socis
2. Participacions socials
2.1. Llibre registre de socis
2.2. El règim de transmissió
3. Les accions
3.1. Representació
3.2. Transmissió de les accions
4. Copropietat i drets reals sobre les accions i les participacions socials
5. Negocis sobre les accions i les participacions socials pròpies
6. Les obligacions
Lliçó 10: Les societats de capital (III). Els òrgans socials 1. La junta general
1.1. Concepte, competència i classes
1.2. Convocatòria. Junta Universal
1.3. Constitució
1.4. Assistència, representació i vot
1.5. Els acords socials i la seva impugnació
2. L'òrgan d'administració
2.1. Concepte i funcions
2.2. Formes d'organització
2.3. Capacitat i prohibicions per a ser administrador
2.4. Nomenament, durada i revocació del càrrec d'administrador
2.5. Retribució dels administradors
2.6. El Consell d’Administració
2.7. Responsabilitat dels administradors
Lliçó 11: Les societats de capital (IV). Els comptes anuals
1. Consideracions generals
2. Els comptes anuals
2.1. Concepte, significat i documentació
2.2. La formulació i verificació dels comptes
2.3. L'aprovació, dipòsit i publicitat dels comptes
3. L'aplicació del resultat de l'exercici
Lliçó 12: Els organs socials de les societats de capital 1. La junta general d'accionistes
1.1. Concepte, competència i classes
1.2. Convocatòria
1.3. Constitució
1.4. Assistència i representació
1.5. Els acords socials i la seva impugnació
2. L'òrgan d'administració
2.1. Concepte i funcions
2.2. Formes d'organització
2.3. Capacitat i prohibicions per a ser administrador
2.4. Nomenament, durada i revocació del càrrec d'administrador
2.5. Retribució dels administradors
2.6. El Consell d’Administració
2.7. Responsabilitat dels administradors
Lliçó 13: Modificacions estructurals de les societats mercantils 1. La transformació de la societat
2. Fusió de societats
3. Escissió de societats
4. Trasllat internacional del domicili social
Lliçó 14: La dissolució i liquidació de les societats mercantils 1. Dissolució
1.1. Modalitats de dissolució
1.2. Efectes de la dissolució
1.3. La reactivació de la societat dissolta
2. La liquidació
2.1. Concepte
2.2. Els liquidadors. Nomenament i cessament. Funcions
2.3. Operacions de liquidació
3. Extinció de la societat
Lliçó 15: Societats mercantils especials i grups de societats 1. La societat unipersonal
2. La societat nova empresa
3. La societat comanditària per accions
4. La societat anònima europea
5. Les societats professionals
6. Les societats anònimes cotitzada
7. Les societats laborals
8. Les societats mutualistes
8.1. Les cooperatives
8.2. La mútua d’assegurances
8.3. Les societats amb garantia recíproca
9. Grups de societats
Lliçó 18: La contractació mercantil 1. L'empresari i la contractació en el mercat
2. Característiques del règim general de la contractació mercantil
3. Règim general de les obligacions mercantils
4. Especialitats de la contractació mercantil
4.1. Condicions generals de la contractació.
4.2. La contractació electrònica
5. La contractació internacional
6. Classificació dels contractes mercantils
6.1. El contracte de compravenda i altres contractes afins
6.2. Els contractes de col·laboració i distribució comercial
6.3. Contractes de custòdia y de transport
6.4. Contractes de préstec, finançament i compte corrent mercantil
6.5. Contractes bancaris
6.6. Contractes en el mercat de valors
6.7. Contractes d’assegurances
Lliçó 17: Instruments del tràfic jurídic empresarial. Mitjans de pagament. 1. Títols-valors:
1.1. Concepte, notes característiques i classes.
1.2. Lletra de canvi
1.2.1. Concepte, funció econòmica.
1.2.2. Emissió de la lletra de canvi. Requisits formals, materials i fiscals. La lletra en blanc i la lletra incompleta.
1.2.3. L'acceptació de la lletra.
1.2.4. L'endós. Concepte, classes i efectes.
1.2.5. L'aval. Concepte, classes i efectes.
1.2.6. El venciment de la lletra. Supòsits. La presentació al pagament: legitimació i moment de la presentació. La falta de presentació.
1.2.7. El pagament voluntari de la lletra. La prova i els efectes de pagament.
1.2.8. El protest i les declaracions equivalents. Concepte i abast. La comunicació de la falta d'acceptació o de pagament. La responsabilitat canviària.
1.2.9. L'exercici dels drets canviaris. Accions i excepcions canviàries.
1.3. El xec. Concepte, funció econòmica, analogies i diferències amb altres títols.
1.4. Pagaré d'empresa. Concepte, funció econòmica, analogies i diferències amb altres títols.
1.5. Mitjans de pagament electrònics: targetes de crèdit i dèbit.