2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  DRET MERCANTIL
   Continguts
Tema Subtema
Lliçó 1: L'Ordenament jurídic i el Dret mercantil 1. L’ordenament jurídic. Nocions preliminars
1.1. Dret objectiu i Dret subjectiu. La norma jurídica
1.2. Persona física i persona jurídica
1.3. Drets reals i Dret d’obligacions. Els contractes.
2. El Dret mercantil
2.1. Concepte
2.2. Fonts jurídiques
2.2.1. Legislació. Codi de Comerç i legislació complementària
2.2.2. La Constitució i el Dret mercantil comunitari i internacional
2.2.3. Significat de la costum mercantil: concepte, classes i prova
2.3. L’aplicació del Dret mercantil: Els jutjats mercantils
Lliçó 2: L'empresari (I): Concepte, estatut jurídic i Registre Mercantil 1. Concepte i classes d'empresaris
1.2. L’empresari individual.
1.2.1. Capacitat i prohibicions.
1.2.2. Adquisició i pèrdua de la condició d’empresari.
1.2.3. L'exercici del comerç per persona casada
1.3. L’empresari persona jurídica
2. L’estatut jurídic. La comptabilitat de l’empresari
2.1. El deure de comptabilitat
2.2. El secret comptable
2.3. La comptabilitat com prova
2.4. Els comptes anuals i els principis comptables
3. El Registre Mercantil
3.1. La publicitat de l’empresari i el Registre Mercantil
3.2. Actes i subjectes susceptibles d’inscripció
3.3. El funcionament del RM i la seva organització
3.4. Els assentaments registrals
3.5. L’acte inscrit
3.6. El Registre Mercantil Central i el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME)
Lliçó 3: L’empresari (II): Col·laboradors i responsabilitat empresarial 1. La representació de l’empresari
1.1. La representació voluntària, orgànica i legal
1.2. Apoderat general o factor
1.3. Apoderats singulars
2. El principi de responsabilitat
2.1. La responsabilitat contractual
2.3. La responsabilitat extracontractual
3. L ‘insolvència de l’empresari
3.1. El concurs de creditors. La seva regulació jurídica
3.1.1. Sol·licitud, declaració i efectes
3.1.2. Operacions i solucions del concurs
3.2. Mecanismes preventius del concurs: acords de refinançament, acords extrajudicials de pagament.

Lliçó 4: L'empresari (III): L'establiment de l'empresari 1. Concepte i classes de l’establiment
2. Elements
3. Transmissió
3.1. Aspectes generals
3.2. La compravenda de l’establiment mercantil
3.3. L’arrendament i l’usdefruit de l'establiment mercantil
Lliçó 5: La competència en el mercat 1. La defensa de la competència
1.1. Les pràctiques prohibides
1.2. El control de les concentracions empresarial
1.3. Les ajudes públiques
1.4. Els òrgans d’aplicació
2. La competència deslleial
2.1. Concepte i àmbit d’aplicació
2.2. Els actes de competència deslleial
2.3. Accions derivades de la competència deslleial i altres aspectes processals
2.4. La competència deslleial i la publicitat comercial
Lliçó 6: La propietat industrial 1. Les invencions i el disseny industrial
1.1. La patent
1.2. El model d’utilitat
1.3. El disseny industrial
2. Els signes distintius
2.1. La marca
2.2. El nom comercial
2.3. Els noms de domini a internet
Lliçó 7: Les societats mercantils 1. Caracterització i estructura del contracte de societat.
2. Els tipus de societats.
2.1. Societats civils i mercantils
2.2. Les societats personalistes
2.2.1. La societat col·lectiva
2.2.2. La societat comanditària simple
2.2.3. Els comptes en participació
2.3. Les societats de capital
2.3.1. Societats anònima i de responsabilitat limitada
2.3.2. Societats de capitals amb règim especial
2.3.3. Societat comanditària per accions
2.4. Les societats de base mutualista. Les cooperatives
3. Societats professionals
4. La personalitat jurídica de les societats mercantils: significat i límits
Lliçó 8: Les societats de capital (I): Fundació 1. Principis fonamentals
2. Tipus de societats de capital
3. Denominació, nacionalitat i domicili
4. Constitució
4.1. Escriptura i estatuts
4.2. Procediments de fundació
4.3. Inscripció en el Registre mercantil
4.4. La societat en formació i la societat irregular
4.5. La nul·litat de la societat
5. Finançament propi
5.1. Capital i patrimoni social
5.2. Aportacions dels socis: dineràries i no dineràries
5.2.1. Valoració de les aportacions no dineràries en la societat anònima
5.2.2. Responsabilitat por las aportacions no dineràries
5.2.3. Els desembossos pendents
6. Finançament aliè. Les obligacions.
7. Les prestacions accessòries
Lliçó 9: Societats de capital (II): Drets dels socis. Participacions i accions. Les obligacions 1. Els drets dels socis
1.1. La condició de soci
1.2. La separació i exclusió del soci
1.2.1. El dret de separació. Causes legals i estatutàries
1.2.2. L’exclusió del soci. Causes legals i estatutàries
2. Participacions socials
2.1. Llibre registre de socis
2.2. El règim de transmissió
3. Les accions
3.1. Representació
3.2. Transmissió de les accions
4. Copropietat i drets reals sobre les accions i les participacions socials
5. Negocis sobre les accions i les participacions socials pròpies
Lliçó 10: Societats de capital (III): Òrgans socials 1. La junta general
1.1. Concepte, competència i classes
1.2. Convocatòria. Junta Universal
1.3. Constitució
1.4. Assistència, representació i vot
1.5. Els acords socials i la seva impugnació
1.6. En especial, l’aprovació dels comptes anuals
1.6.1. La formulació i verificació dels comptes
1.6.2. El dipòsit i publicitat dels comptes
1.6.3. L'aplicació del resultat de l'exercici
2. L'òrgan d'administració
2.1. Concepte i funcions
2.2. Formes d'organització
2.3. Capacitat i prohibicions per a ser administrador
2.4. Nomenament, durada i revocació del càrrec d'administrador
2.5. Retribució dels administradors
2.6. El Consell d’Administració
2.7. Responsabilitat dels administradors
Lliçó 11: Societats de capital (IV): Modificacions estatutàries i estructurals. Dissolució i liquidació. 1. La modificació d'estatuts.
1.1. Concepte i requisits
1.2. Supòsits especials
2. L'augment de capital
2.1. Concepte, requisits i modalitats
2.2. Delegació i execució de l'augment
2.3. El dret de subscripció preferent i la seva exclusió
3. La reducció del capital social
3.1. Concepte i requisits
3.2. Modalitats de reducció
4. La transformació de la societat
5. Fusió de societats
6. Escissió de societats
7. Trasllat internacional del domicili social
8. La dissolució
8.1. Modalitats de dissolució
8.2. Efectes de la dissolució
8.3. La reactivació de la societat dissolta
9. La liquidació
9.1. Concepte
9.2. Els liquidadors. Nomenament i cessament. Funcions
9.3. Operacions de liquidació
10. Extinció de la societat
Lliçó 12: La contractació mercantil (I): Aspectes generals 1. L'empresari i la contractació en el mercat.
2. El consumidor. Noció i protecció jurídica
3. Característiques de la contractació mercantil
3.1. Règim general dels contractes i les obligacions mercantils
3.2. Especialitats de la contractació mercantil
3.2.1. Condicions generals de la contractació.
3.2.2. La contractació electrònica
3.2.3. La contractació internacional
Lliçó 13: La contractació mercantil (II): Tipus contractuals bàsics 1. El contracte de compravenda i altres contractes afins. Concepte i característiques
2. Els contractes de col·laboració i distribució comercial. Concepte i característiques
3. Contractes de custodia i de transport. Concepte i característiques
4. Contractes de préstec, fiançament i compte corrent mercantil. Concepte i característiques
5. Contractes bancaris. Concepte i característiques
6. Contractes en el mercat de valors. Concepte i característiques
7. Contractes d’assegurances. Concepte i característiques
Lliçó 14: La contractació mercantil (III): Els instruments del tràfic jurídic empresarial. Mitjans de pagament. 1. Títols-valors:
1.1. Concepte, notes característiques i classes
1.2. Pagaré i lletra de canvi
1.2.1. Concepte, funció econòmica. El pagaré d’empresa
1.2.2. Emissió, acceptació, endós, aval de la lletra.
1.2.3. L'endós. Concepte, classes i efectes.
1.2.4. El venciment, el pagament i el protest.
1.2.5. L'exercici dels drets canviaris. Accions i excepcions canviàries.
1.3. El xec.
1.3.1. Concepte, funció econòmica
1.3.2. Xecs especials
2. Mitjans de pagament electrònics
2.1. Targetes de crèdit i dèbit
2.2. Transferències bancàries