2012_13
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
 
 
Grado de Finanzas y Contabilidad
 Asignaturas
  DERECHO MERCANTIL
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Pruebas objetivas de tipo test
A5
És una prova integral que avalua tot el contingut de l'assignatura.
L'avaluació dels alumnes consistirà en un test de 30 preguntes.
La valoració del test serà el resultat de restar 0,25 per cada resposta errònia a la suma d'un punt per cada resposta encertada.
Puntuació mínima: 12 punts.
60%
Pruebas prácticas
A5
B1
C4
Es realitzaran 4 casos pràctics al llarg del curs. Cadascun valdrà un 10% de la nota final. 40%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

La 2ª convocatòria consistirà en una prova de dues parts que es farà en les dates oficials fixades per la FEE: la primera serà un examen tipus test (60% nota final) i la segona la resolució d'un cas pràctic (40%).

Per aquells que hagin obtingut més d'un 6 a l'avaluació continuada tenen l'opció de fer només la prova tipus test (60%).