2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  DRET MERCANTIL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A5
És una prova integral que avalua tot el contingut de l'assignatura.
L'avaluació dels alumnes consistirà en un test de 30 preguntes.
La valoració del test serà el resultat de restar 0,25 per cada resposta errònia a la suma d'un punt per cada resposta encertada.
Puntuació mínima: 12 punts.
60%
Proves pràctiques
A5
B1
C4
Es realitzaran 4 casos pràctics al llarg del curs. Cadascun valdrà un 10% de la nota final. 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La 2ª convocatòria consistirà en una prova de dues parts que es farà en les dates oficials fixades per la FEE: la primera serà un examen tipus test (60% nota final) i la segona la resolució d'un cas pràctic (40%).

Per aquells que hagin obtingut més d'un 6 a l'avaluació continuada tenen l'opció de fer només la prova tipus test (60%).