2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  DRET MERCANTIL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A5
És una prova integral que avalua tot el contingut de l'assignatura.
L'avaluació dels alumnes consistirà en un test de 25 preguntes.
Cada resposta errònia resta un 25%.
50%
Proves pràctiques
A5
B1
C4
La primera prova valdrà un 10%, la segona i la tercera un 20% de la nota final. Cadasquna consistirà en un cas pràctic en relació amb el temari ja explicat.
50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La 2a convocatòria:

- consistirà en una prova de dues parts que es farà en les dates oficials fixades per la FEE: la primera serà un examen tipus test (50% nota final) i la segona la resolució d'un cas pràctic (50%).

- per aquells que hagin obtingut, al menys, 30 punts (una nota de 6 sobre 10) en les tres proves pràctiques de 1a convocatòria tenen l'opció de fer només la prova tipus test(50%).

- per aquells que hagin obtingut 30 punts (una nota de 6 sobre 10) en la prova tipus test de 1a convocatòria tenen l'opció de fer només la prova pràctica (50%).

En totes les convocatòries la puntuació sobre 100 punts. Equivalència 100 punts = nota 10