2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Graduate in Finances and Accounting
 Subjects
  FINANCIAL MANAGEMENT: FINANCE
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Practicals using information and communication technologies (ICTs) in computer rooms
A2
A6
B4
B5
C2
C3
C4
Els coneixements teòrics i pràctiques seran avaluats en les diferents sessions, així com amb la realització de diversos treballs.
Durant el curs es lliuraran 2 treballs (10% cadascun) i un treball final (10% ).
30%
Mixed tests
A2
A6
B4
C3
C4
Els coneixements teòrics i pràctics, tant de les sessions magistrals com de les pràctiques a través de TIC, seran avaluats a través de proves mixtes. Aquestes podran incloure preguntes de desenvolupament, preguntes curtes, test i problemes.
Prova tema 1: 15%
prova tema 2: 15%
prova tema 3 i final: 40%
70%
Others  
 
Other comments and second call

En primera convocatòria

per aprovar l'assignatura cal obtenir més d'un 5 de mitja segons la ponderació de més amunt.


En segona convocatòria

en cas de que la nota de l'examen final sigui superior a la que s'obtindria d'aplicar els criteris (70-30%) prevaldrà la nota de l'examen final, passant a suposar aquesta el 100% de la nota.