2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  ECONOMIA MUNDIAL
   Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. Introducció. 1.1. Raons per comerciar.
1.2. La importància dels fluxos comercials, de persones (migració) i de capitals (inversió estrangera directa) avui en dia.

TEMA 2. Comerç i tecnologia: el model ricardià.
2.1. Avantatge absoluta i comparativa.
2.2. Comerç i salaris.
2.3. Aplicació: Relació empírica entre salaris i productivitat.
2.4. Altres aplicacions.

TEMA 3. Guanys i pèrdues del comerç: el model de factors específics.
3.1. Factors mòbils i factors específics.
3.2. Determinació dels salaris.
3.3. Rendes del capital i de la terra.
3.4. Efectes redistributius del comerç.
3.5. Aplicacions.

TEMA 4. Comerç i recursos: el model de Heckscher-Ohlin.
4.1. Supòsits i prediccions del model.
4.2. Aplicació: La paradoxa de Leontief.
4.3. Efectes del comerç sobre el preu dels factors.
4.4. Ampliacions del model: molts béns, factors i països.
4.5. Més contrastos empírics del model.

TEMA 5. Moviment de treball i capital entre països.
5.1. Migració.
5.2. Inversió estrangera directa (IED).
5.3. Aplicacions.
5.4. Guanys de la migració i de la IED: teoria i evidència empírica.

TEMA 6. Comerç intra-industrial: economies d'escala i competència imperfecta.
6.1. Model de competència monopolística.
6.2. Comerç i competència monopolística.
6.3. Aplicacions: l'equació de gravetat del comerç i els costos d'ajust deguts a l'obertura comercial.

TEMA 7. Externalització de béns i serveis.
7.1. La cadena de valor i l'externalització d'activitats.
7.2. Aplicació: l'externalització i el premium dels salaris qualificats.
7.3. Un model senzill d'externalització.
7.4. Guanys de l'externalització.
7.5. Externalització de serveis.

TEMA 8. Política comercial I: aranzels i quotes amb competència perfecta.
8.1. Breu història de l'OMC i les provisions comercials internacionals.
8.2. Aranzels per a un país petit i per a un país gran.
8.3. Quotes per a un país petit i per a un país gran.
8.4. Aplicacions: l'acord Multifibres i altres.

TEMA 9. Política comercial II: aranzels i quotes amb competència imperfecta.
9.1. Aranzels i quotes amb un monopoli nacional.
9.2. Protecció de la indústria naixent.
9.3. Aplicacions.
9.4. Aranzels amb un monopoli estranger.
9.5. Dumping i polítiques de resposta al dúmping.

TEMA 10. Política comercial III: subsidis a l'exportació en l'agricultura i en indústries d'alta tecnologia.
10.1. Subsidis agrícoles a l'exportació per a un país petit i per a un país gran.
10.2. Subsidis agrícoles a la producció.
10.3. Subsidis a l'exportació en indústries d'alta tecnologia.
10.4. Aplicacions.

TEMA 11. Acords comercials internacionals: comerç, treball i medi ambient.
11.1. Acords comercials multilaterals i regionals.
11.2. Creació de comerç i desviació de comerç.
11.3. Acords internacionals i temes laborals.
11.4. Acords internacionals i el medi ambient.
11.5. Aplicacions.