2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
 Subjects
  BUSINESS ADMINISTRATION
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities El primer dia de classe, el professor donarà informació sobre el desenvolupament de l’assignatura: objectius, programa, competències de la titulació que es treballen amb els objectius de l’assignatura, metodologia docent, bibliografia recomanada i sistema d’avaluació.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura
Presentations / oral communications Exposició oral per part d’un equip d’un tema concret, treball o un cas pràctic que simula la realitat empresarial (prèvia presentació escrita).
Practical cases/ case studies El professor i els alumnes, conjuntament, formularan, analitzaran, resoldran i debatran casos pràctics, problemes o exercicis relacionats amb la temàtica de l’assignatura.
Personal attention Durant les hores de consulta i amb el moodle el professor atendrà i resoldrà els dubtes de l'alumne tant pel que fa a les classes teòriques com a les classes pràctiques.