2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A2
B5
B6
C4
En grups, resolució i exposició a classe d'un tema concret, treball o un cas pràctic que simula la realitat empresarial, amb un pes d'un 20%.

En grups, resolució, a classe, d'un cas pràctic que simula la realitat empresarial, amb un pes d'un 20%
40%
Proves objectives de tipus test
A2
Es realitzarà un examen final tipus test, és dir, una prova que inclou preguntes tancades amb diferents alternatives de resposta. 60%
Altres  

Addicionalment, el professor pot recomenar alguna activitat complementària de caràcter voluntari i individual.

 
Altres comentaris i segona convocatòria

En la segona convocatòria l'avaluació consistirà en una prova pràctica, que inclourà la resolució d'un o varis casos i/o exercicis (40%), i una prova objectiva de tipus test, que inclorà preguntes tancades amb diferents alternatives de resposta (60%) .