2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Graduate in Finances and Accounting
 Subjects
  BUSINESS ADMINISTRATION
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Presentations / expositions
A2
B5
B6
C4
Resolució i exposició a classe d'un tema concret, treball o un cas pràctic que simula la realitat empresarial. 40%
Objective multiple-choice tests
A2
Es realitzarà un examen final tipus test, és dir, una prova que inclou preguntes tancades amb diferents alternatives de resposta. 60%
Others  

Addicionalment, el professor pot recomenar alguna activitat complementària de caràcter voluntari i individual.

 
Other comments and second call

En la segona convocatòria l'avaluació consistirà en una prova pràctica, que inclourà la resolució d'un o varis casos i/o exercicis (40%), i una prova objectiva de tipus test, que inclourà preguntes tancades amb diferents alternatives de resposta (60%) .