2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A2
B5
B6
C4
Resolució i exposició a classe d'un tema concret, treball o un cas pràctic que simula la realitat empresarial. 40%
Proves objectives de tipus test
A2
Es realitzarà un examen final tipus test, és dir, una prova que inclou preguntes tancades amb diferents alternatives de resposta.
Cal treure un 4 per a poder ser avaluat/da a l’assignatura.
60%
Altres  

Addicionalment, el professor pot recomenar alguna activitat complementària de caràcter voluntari i individual.

 
Altres comentaris i segona convocatòria

En la segona convocatòria l'avaluació consistirà en una prova pràctica, que inclourà la resolució d'un o varis casos i/o exercicis (40%), i una prova objectiva de tipus test, que inclourà preguntes tancades amb diferents alternatives de resposta (60%) .