2015_16
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado en Finanzas y Contabilidad (2009)
 Asignaturas
  MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Presentació dels objectius, contingut, metodologia i avaluació de l'assignatura.
Sesión magistral Plantejament dels conceptes fonamentals de les operacions financeres de finançament. Anàlisi de les magnituds d'algunes operacions i estudi de la seva rendibilitat/cost.
Resolución de problemas/ejercicios Resolució de problemes a partir d'enunciats proporcionats a l'estudiant.
Atención personalizada Durant l'horari d'atenció als alumnes es resoldran qüestions teòriques i pràctiques relacionades amb l'assignatura.