2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Graduate in Finances and Accounting
 Subjects
  MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
   Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1. ELS MERCATS FINANCERS 1.1. Funcions, classes i característiques
1.2. Mercats primaris:
1.2.1. La decissió d’emetre
1.2.2. Procediments d’emissió
1.2.3. El procés d’oferta dels títols. Regulació de l’oferta de valors
1.3. Mercats secundaris
1.4. Altres tipologies de mercats financers

TEMA 2. FUNCIONAMENT OPERATIU DELS MERCATS FINANCERS 2.1. L'admissió de referències al mercat
2.2. El routing operacional:
2.2.1. Procediments de gestió d’ordres
2.2.2. Els subsistemes de cotització i negociació
2.2.3. La informació “front office”
2.3. La compensació i liquidació
2.4. La difussió

TEMA 3: MERCATS FINANCERS DOMÈSTICS
3.1. Organització dels mercats financers espanyols
3.2. La dinàmica integradora dels mercats financers

TEMA 4. ELS MERCATS MONETARIS I ELS ACTIUS ACTIUS QUE S’HI NEGOCIEN
4.1. Introducció: El mercat interbancari
4.2. Les lletres del tresor
4.3. Els pagarés d’empresa

TEMA 5. ELS MERCATS I ACTIUS ELS DE RENDA FIXA A MIG I LLARG TERMINI
5.1. Bons i obligacions de l’estat i strips
5.2. Els bons de renda fixa privada clàssics
5.3. Els FRNs
5.4. Bons subordinats, junk bonds i agències de rating
5.5. Les obligacions convertibles
5.6. La titulització
5.7. Les participacions preferents
5.8. Els mercats de deute públic i AIAF: organització, operatòria i membres

TEMA 6. LA GESTIÓ DE CARTERES DE RENDA FIXA
6.1. Introducció a la gestió de carteres
6.1. La gestió passiva de carteres de renda fixa
6.2. La gestió activa de carteres de renda fixa