2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
 Subjects
  MONETARY MACROECONOMICS
   Contents
Topic Sub-topic
1. Les institucions financeres • El sistema financer en les economies modernes
• El diner i el crèdit
• El banc central
• El mercat interbancari
2. La política monetària a curt termini • Introducció
• El mercat de béns i la corba IS
• El mercat de diner i la corba LM
• L’equilibri
• La política fiscal
• La política monetària
3. Polítiques de demanda i tipus de canvi • Els intercanvis internacionals i el mercat de divises
• Equilibri en una economia oberta
• Ajustament de la balança de pagaments
• Política monetària, fiscal i canviària en una economia oberta
4. Les expectatives i la inflació • Les expectatives en la teoria econòmica
• El creixement del diner, la inflació i els tipus d’interès nominals i reals
• Els preus i el rendiment dels bons
• La borsa de valors i les variacions dels preus de les accions
• La política monetària, les expectatives i la producció
• La reducció del dèficit, les expectatives i la producció
5. Moviments de capital, tipus de canvi i crisis financeres
• Les crisis canviàries en un sistema de tipus de canvi fix
• Les fluctuacions del tipus de canvi en un sistema de tipus de canvi flexible
• Episodis de crisis financeres