2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
 Subjects
  MONETARY MACROECONOMICS
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Previous studies
A7
B4
Estudi de la solució dels exercicis de cada tema per part de l'alumne abans de la classe pràctica corresponent.
Al programa de l'assignatura es detallarà els capítols del llibre "Macroeconomía - Cuestiones y ejercicios resueltos" que cal estudiar per a cada classe.
L'avaluació es farà mitjançant proves orals a l'aula ordinària amb resolució a la pissarra dels exercicis per part del alumnes.
5%
Assignments
A7
B4
C4
Lectura i recensió d'un llibre a elecció de l'alumne entre els dos llibres proposats pel professor com a bibliografia complementària. La recensió escrita no haurà de tenir menys de 4 pàgines ni més de 6 amb lletra Times New Roman 12, paper DIN A4, escrit a 1 espai i mig. 20%
Forums of discussion
A7
B4
C4
Debat virtual a l'espai del Moodle a partir d'un text periodístic proposat pel professor sobre els actuals problemes econòmics i financers. Les condicions de participació al fòrum seran comunicades a l'inici del Debat. 5%
Objective multiple-choice tests
A7
Preguntes teòriques dins de les proves parcial i dins de l'examen final. Són preguntes tancades amb 4 opcions, amb només una correcta. La resposta errònia resta la part estadísticament proporcional 18%
Extended-answer tests
A7
C4
Preguntes obertes dins de les proves parcials durant el curs i dins de l'examen final 6%
Objective short-answer tests
A7
Preguntes directes dins de les proves parcials durant el curs i dins de l'examen final. Són de dos tipus: a) preguntes teòriques a les quals cal donar una definició; b) preguntes teòriques que cal respondre amb un gràfic d'un model geomètric o un mapa conceptual amb aclariments molt breus. 23%
Practical tests
A7
Exercicis dins de les proves parcials i dins de l'examen final. Poden ser de dos tipus: exercicis de resolució algebraica i exercicis de resolució gràfica. 23%
Others  
 
Other comments and second call

En primera convocatòria l'avaluació continuada consta de: a) 2 proves parcials durant el curs, cadascuna de les quals val un 10% de la nota final; b) 5 classes de proves orals sobre exercicis que compta un total de 5% de la nota final; c) un fòrum de discussió virtual que val un 5% de la nota final; d) un treball de lectura i recensió d'un llibre que val un 20% de la nota final; e) un examen final sobre tot el contingut de l'assignatura que val un 50% de la nota final.

En segona convocatòria, hi ha un examen sobre tot el contingut de l'assignatura que val un 100% de la nota final.