2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  FINANCES INTERNACIONALS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A1
A7
B4
C1
Treball (o projecte) sobre algún dels temes del curs. 20%
Proves mixtes
A1
A7
B4
C1
Prove final que combinen preguntes de desenvolupament, preguntes objectives de preguntes curtes (numerico) i/o proves objectives tipus test. 60%
Proves orals
A1
A7
B4
C1
Presentació d'un tema relacionat amb els continguts del curs. 20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En primera convocatòria
Per aprovar l'assignatura cal obtenir més d'un 5 de mitja segons la ponderació de més amunt.


En segona convocatòria
En cas de que la nota de l'examen final sigui superior a la que s'obtindria d'aplicar els criteris (20%-20%-60%) prevaldrà la nota de l'examen final, passant a suposar aquesta el 100% de la nota.