2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Entén el valor de la informació en l'empresa.
Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.
Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes empresarials.
Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la informació de l'empresa.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
 B2 Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus possibles riscos i avantatges
Elabora una estratègia per a resoldre el problema
Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
 B3 Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
 B4 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
 B6 Sap respondre a les preguntes que se li formulen
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
 C3 Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte