2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Graduate in Finances and Accounting
 Subjects
  CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
   Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1 1. Pressupostos i Control de Gestió
1.1. Concepte de Control de Gestió.
1.2. Vinculació del sistema de control amb l'estratègia i l’estructura organitzativa.

TEMA 2 2.1. Sistemes d’informació
2.2. Introducció al sistemes d’informació; dades versus informació.
2.3. Conceptes bàsics:
-ERP
-BI
-CRM
-Altres

TEMA 3 3.1. Sistemes de control per centres de responsabilitat.
3.2. Preus de transferència.

TEMA 4 4. Indicadors de gestió
4.1. Variables Clau: concepte, utilitat i advantatges
4.2. Indicadors: Concepte, característiques, tipologies


TEMA 5 5. Quadre de Comandament Integral
5.1 Concepte, evolució i utilitat
5.2 Elements: Visió, missió, perspectives, indicadors, relacions causa-efecte
5.3 Procés d'implementació


TEMA 6 6. El controller
6.1. El controller: funcions, característiques, posició a l'organigrama
6.2 El controller i l'auditor: auditoría externa
6.3 El controller i el procés de Due-diligence