2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
 Subjects
  CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
   Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1 1. Pressupostos i Control de Gestió
1.1. Concepte de Control de Gestió.
1.2. Vinculació del sistema de control amb l'estratègia i l’estructura organitzativa.

TEMA 2 2. El controller
2.1. El controller: funcions, característiques, posició a l'organigrama
2.2 El controller i l'auditor: auditoría externa
2.3 El controller i el procés de Due-diligence

TEMA 3 3.1. Sistemes d’informació
3.2. Introducció al sistemes d’informació; dades versus informació.
3.3. Conceptes bàsics:
-ERP
-BI
-CRM
-Altres

TEMA 4 4. Indicadors de gestió
4.1. Variables Clau: concepte, utilitat i advantatges
4.2. Indicadors: Concepte, característiques, tipologies


TEMA 5 5.1. Sistemes de control per centres de responsabilitat.
5.2. Preus de transferència.

TEMA 6 6. Quadre de Comandament Integral
6.1 Concepte, evolució i utilitat
6.2 Elements: Visió, missió, perspectives, indicadors, relacions causa-efecte
6.3 Procés d'implementació


TEMA 7 7. Aspectes bàsics de presupuestació a l'empresa
7.1. Aportacions i limitacions del pressupost
7.2. Diferents pressupostos a l'empresa