2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
 Subjects
  CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Practical tests
A5
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C2
C3
C4
Dels 6 casos pràctics proposats, els alumnes hauran de resoldre els mateixos en grups de màxim 3 alumnes; que hauran de ser penjats al moodle seguint estrictament les normes d'enviament indicades. Es determinarà la nota mitjana entre les 5 millors qualificacions obtingudes 25%
Mixed tests
B2
B3
Examen parcial, individual 25%
Mixed tests
B2
B3
Examen final individual de l'assignatura. S'ha d'obtenir com a mínim un 4 a l'examen final per poder obtenir l'aprovat a l'assignatura. En cas de no arribar a 4 a l'examen final, la nota final serà la del referit examen. 50%
Others  
 
Other comments and second call

La primera i segona convocatòria consistirà en un examen combinant preguntes de desenvolupament, cas pràctic i/o alguna pregunta tipus test. No es tindrà en compte les notes de les proves pràctiques, examen parcial i examen final de l'avaluació continuada.