2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
 Subjects
  BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
   Evaluation criteria and procedures
Es durà a terme una avaluació interna (per part de la universitat)
Methodologies Competences Description Weight        
Composition of the Bachelor's /Master's final project
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
B4
B6
C1
C3
C4
El treball haurà de ser presentat en suport paper i electrònic. La qualificació del treball correspondrà tant al tutor/a com al tribunal. 70%
Presentation and defence of the Bachelor's /Master's final project
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
B4
B6
C1
C3
C4
La defensa del treball de fi de grau es farà de forma pública i presencial davant d'un tribunal. 30%
Others
 
Other comments and second call

El Treball de Fi de Grau té convocatòria ÚNICA.

Degut a les característiques del Treball de Fi de Grau, NO hi ha CONVOCATÒRIA ADDICIONAL.

El document final pot presentar dues formes alternatives:

1. Treball individual
2. Treball col·lectiu en el qual com a màxim hi participaran dos estudiants del mateix grau.

Els criteris de qualitat, el format i altres especificitats es publicaran convenientment al Moodle.