2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Competences


Type A Code Competences Specific
  A1 Comprendre el sistema financer: conèixer les institucions, els productes i els mercats que el formen, així com les relacions entre elles i amb el seu entorn econòmic.
  A2 Ser capaç de dirigir l'àrea financera i/o comptable de qualsevol organització, pública o privada, aportant una visió interrelacionada d'ambdues àrees.
  A3 Entendre la comptabilitat com a llenguatge de la realitat econòmica de l'empresa.
  A4 Interpretar els estats comptables i valorar la situació financera d'una empresa, amb la finalitat de dur a terme les accions correctives oportunes o potenciar oportunitats futures.
  A5 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions en el context financer.
  A6 Emetre informes d'assessorament financer, comptable i fiscal.
  A7 Entendre els principis bàsics de l'economia (tant a nivell microeconòmic com macroeconòmic) i la seva influència sobre el sector financer.
  A8 Utilitzar les eines matemàtiques i estadístiques adequades per a l'anàlisi de les principals variables del sistema econòmic-financer.
Type B Code Competences Transversal
  B1 Learning to learn
  B2 Ability to solve complex problems effectively in the field .....
  B3 Critical, logical and creative thought, and a certain talent for innovation
  B4 Ability to work autonomously and responsibly, and to show initiative
  B5 Ability to work as part of a team, to collaborate and share responsibility
  B6 Clear and efficient communication of information, ideas, problems and solutions in public and in specific technical fields
  B7 Sensitivity to environmental issues
Type C Code Competences Nuclear
  C1 Intermediate proficiency of a foreign language, preferably English.
  C2 Advanced user knowledge of the information and communication technologies.
  C3 Management of information and knowledge.
  C4 Correct oral and written expression in one of the two official languages of the URV.
  C5 Commitment to social ethics and responsibility as a citizen and a professional.
  C6 Definition and development of the academic and professional project put forward by the university.