2010_11
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Económics y Empresariales
A A 
 
 
Grado de Finanzas y Contabilidad
 Competencias


Tipo A Código Competencias Específicas
  A1 Comprendre el sistema financer: conèixer les institucions, els productes i els mercats que el formen, així com les relacions entre elles i amb el seu entorn econòmic.
  A2 Ser capaç de dirigir l'àrea financera i/o comptable de qualsevol organització, pública o privada, aportant una visió interrelacionada d'ambdues àrees.
  A3 Entendre la comptabilitat com a llenguatge de la realitat econòmica de l'empresa.
  A4 Interpretar els estats comptables i valorar la situació financera d'una empresa, amb la finalitat de dur a terme les accions correctives oportunes o potenciar oportunitats futures.
  A5 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions en el context financer.
  A6 Emetre informes d'assessorament financer, comptable i fiscal.
  A7 Entendre els principis bàsics de l'economia (tant a nivell microeconòmic com macroeconòmic) i la seva influència sobre el sector financer.
  A8 Utilitzar les eines matemàtiques i estadístiques adequades per a l'anàlisi de les principals variables del sistema econòmic-financer.
Tipo B Código Competencias Transversales
  B1 Aprender a aprender.
  B2 Resolver problemas complejos de forma efectiva.
  B3 Aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando capacidad de innovación.
  B4 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa
  B5 Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida
  B6 Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o ámbitos técnicos concretos
  B7 Tener sensibilidad en temas medioambientales
  B8 Gestionar proyectos técnicos o profesionales.
Tipo C Código Competencias Nucleares
  C1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
  C2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
  C3 Gestionar la información y el conocimiento.
  C4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.
  C5 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
  C6 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.