2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Comprendre el sistema financer: conèixer les institucions, els productes i els mercats que el formen, així com les relacions entre elles i amb el seu entorn econòmic.
  A2 Ser capaç de dirigir l'àrea financera i/o comptable de qualsevol organització, pública o privada, aportant una visió interrelacionada d'ambdues àrees.
  A3 Entendre la comptabilitat com a llenguatge de la realitat econòmica de l'empresa.
  A4 Interpretar els estats comptables i valorar la situació financera d'una empresa, amb la finalitat de dur a terme les accions correctives oportunes o potenciar oportunitats futures.
  A5 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions en el context financer.
  A6 Emetre informes d'assessorament financer, comptable i fiscal.
  A7 Entendre els principis bàsics de l'economia (tant a nivell microeconòmic com macroeconòmic) i la seva influència sobre el sector financer.
  A8 Utilitzar les eines matemàtiques i estadístiques adequades per a l'anàlisi de les principals variables del sistema econòmic-financer.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
  B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.