2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Subjects
  ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A4 Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.
Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.
Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.
Type B Code Learning outcomes
 B4 Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Type C Code Learning outcomes
 C1 Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.
Comprendre informació i articles de caràcter rutinari
Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
 C4 Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produce well-structured, clear and rich written texts