2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Asignaturas
  INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
   Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A1 Entendre els principis bàsics de funcionament de l'economia a nivell microeconòmic i macroeconòmic per a la gestió d'empreses.
Tipo B Código Competencias Transversales
 B1 Aprender a aprender
Tipo C Código Competencias Nucleares
 C1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
 C4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.