2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Degree of Business Administration and Management (2009)
 Subjects
  INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Mixed tests
A1
B1
B7
Examen final en data oficial: Resolució de preguntes tipus tests, de preguntes curtes i/o exercicis 50%
Practical tests
A1
B1
B7
C1
C4
Resolució de casos, experiments,... al llarg del quadrimestre 10%
Objective multiple-choice tests
A1
B1
B7
Resolució de preguntes tipus test al llarg del quadrimestre 40%
Others  
 
Other comments and second call

La segona convocatòria consisitirà en la realització d'un examen que valdrà el 100% de la nota final