2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Degree of Business Administration and Management (2009)
 Subjects
  INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Objective multiple-choice tests
A1
B1
B7
Resolució de preguntes tipus test al llarg del quadrimestre 40%
Mixed tests
A1
B1
B7
Examen final: resolució de preguntes tipus tests, de preguntes curtes i/o exercicis. 50%
Practical tests
A1
B1
B7
C1
C4
Resolució de casos, experiments,... al llarg del quadrimestre 10%
Others  
 
Other comments and second call

Comentari sobre la 1a convocatòria (avaluació continuada): al final del quadrimestre es realitzarà un examen final, que representarà el 50% de l'avaluació continuada. Amb independència de quina és la qualificació obtinguda en la resta de proves de l'avaluació continuada, aprovar aquest examen final és una condició necessària per poder aprovar l'assignatura.

Comentari sobre la 2 ª convocatòria: consistirà en la realització d'un examen, que valdrà el 100% de la nota final. Aquest examen es basarà en la resolució de preguntes tipus test, de preguntes curtes i / o exercicis.

Durant la realització dels exàmens NO es permetrà l'ús o la tinença de calculadores o de dispositius de comunicació i transmissió de dades.

Cometre errors ortogràfics i gramaticals en les proves d'avaluació serà penalitzat amb una reducció de la nota.