2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Activitats d’auto seguiment
A1
B1
Diferents tipus de proves.
Es portarà a terme una activitat d'auto seguiment a cada part del programa
10%
Proves objectives de tipus test
A1
B1
Controls parcials de l'assignatura.
Es portarà a terme una prova objectiva tipus test a cada part del programa.
40%
Proves mixtes
A1
B1
Examen final: resolució de preguntes tipus tests, de preguntes curtes i exercicis. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

1a. convocatòria (avaluació continuada)

  • A cadascuna de les parts del programa es desenvolupen: activitats d'auto seguiment i una prova tipus test. Amb independència de quina és la qualificació obtinguda en aquestes proves d'avaluació continuada, aprovar l'examen final és una condició necessària per poder superar l'assignatura.

2a. convocatòria

  • Consistirà en la realització d'un examen, que valdrà el 100% de la nota final.
  • Aquest examen es basarà en la resolució de preguntes tipus test, de preguntes curtes i / o exercicis.

1a. i 2a. convocatòria.

  • Durant la realització dels exàmens NO es permetrà l'ús o la tinença de calculadores o de dispositius de comunicació i transmissió de dades.
  • Cometre errors ortogràfics i gramaticals en les proves d'avaluació serà penalitzat amb una reducció de la nota.