2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (2009)
 Subjects
  COMMERCIAL LAW
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Objective multiple-choice tests
A2
És una prova integral que avalua tot el contingut de l'assignatura.
L'avaluació dels alumnes consistirà en un test de 25 preguntes.
La valoració del test serà el resultat de restar 0,50 per cada resposta errònia a la suma de dos punts per cada resposta encertada.
Puntuació mínima per poder fer mitjana amb les notes de pràctiques: 20 punts.
50%
Practical tests
A2
A7
B1
C4
La primera prova valdrà un 10%, la segona i la tercera un 20% de la nota final. Cadascuna consistirà en un cas pràctic en relació amb el temari ja explicat. 50%
Others  
 
Other comments and second call

NOTA IMPORTANT: tant en primera como en segona convocatòria la puntuació mínima en la prova objectiva tipus test per a poder fer la mitjana amb les notes pràctiques: 20 punts.

La 2a convocatòria:

- consistirà en una prova de dues parts que es farà en les dates oficials fixades per la FEE: la primera serà un examen tipus test (50% nota final) i la segona la resolució d'un cas pràctic (50%).

- puntuació mínima del tipus test per poder fer mitjana amb la nota de la pràctica: 20 punts.

- per aquells que hagin obtingut, al menys, 30 punts en les tres proves pràctiques de 1a convocatòria tenen l'opció de fer només la prova tipus test(50%).

- per aquells que hagin obtingut 30 punts en la prova tipus test de 1a convocatòria tenen l'opció de fer només la prova pràctica (50%).

En totes les convocatòries la puntuació sobre 100 punts. Equivalència 100 punts = nota 10