2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economy and Business
A A 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses
 Subjects
  MICROECONOMY
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Practical tests
A1
B2
El temari de l'assignatura es divideix en tres blocs. L'alumne haurà de realitzar un conjunt d'exercicis i/o questions relacionades amb cada bloc.
El percentage de la qualificació es 30%, 15% i 15%, respectivament.
60%
Practical tests
A1
B2
C4
L'alumne haurà de realitzar un examen final del contingut global de l'assignatura. 40%
Others  
 
Other comments and second call

En la segona convocatòria l'alumne haurà de realitzar un examen final del contingut global de l'assignatura. La seva qualificació representarà el 100% de la nota.