2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  MICROECONOMIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A1
B2
C1
Avaluació continuada. L'alumne haurà de realitzar un conjunt d'exercicis, qüestions teòriques i/o qüestions test relacionades amb els temes distribuïts en dos proves durant el curs (15% cadascuna). 30%
Proves mixtes
A1
B2
C1
C4
L'estudiant haurà de realitzar un examen final del contingut global de l'assignatura. Cal aprovar l’examen final per fer la mitjana amb l’avaluació continuada (és a dir, només es podrà aprovar l’assignatura si, com a mínim, s’obté un 5 a l’examen final). 60%
Proves orals
A1
C1
C4
Presentació de 10 minuts a classe per grups de casos reals relacionats amb un dels 6 temes de l'assignatura. Els grups es formaran el primer dia de classe, així com l'assignació del tema a exposar a classe. La nota del grup dependrà de l'exposició que podrà ser feta per qualsevol integrant del grup, el qual serà escollit el mateix dia de la presentació pel/ per la professor/a. Així mateix, el/la professor/a farà preguntes del tema analitzat a la resta d'integrants del grup. Com a resultat, la nota obtinguda pot ser diferent entre els integrants del mateix. 10%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

No es permet l'ús o tinença de dispositius de comunicació (incloses les calculadores) i transmissió de dades durant la realització de les proves.

En la segona convocatòria l'alumne haurà de realitzar un examen final del contingut global de l'assignatura. La seva qualificació representarà el 100% de la nota.