2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Degree of Business Administration and Management (2009)
 Subjects
  STATISTICS II
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Mixed tests
A2
B1
C3
C4
Examen parcial que pot ser tipus preguntes curtes o tipus test (en aquest cas les respostes errònees resten punts).
20% nota final de l'assignatura
Extended-answer tests
A2
B1
C3
C4
L'examen final de l'assignatura consta de dues parts:
Primera: preguntes curtes o tipus test (en aquest cas les respostes errònees resten punts). (30-40% de la nota de l'examen)
Segona: resolució de problemes (60-70% de la nota de l'examen). (amb formulari de màxim 2 fulls).
70% nota final de l'assignatura
Others  

Prova pràctica o examen. A l'inici de curs el professor responsable del grup explicarà en que consistirà en aquell grup aquesta prova pràctica o examen.

10% nota final de l'assignatura
 
Other comments and second call

La segona convocatòria és igual a la prova de desenvolupament però la nota d'aquesta prova és el 100% de la nota final de l'assignatura.