2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.
Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 
Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.
 A7 Sap interpretar els problemes relacionats amb la gestió de recursos humans.
Proposa solucions adients als problemes detectats tenint en compte els conceptes teòrics i el context del cas. 
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric