2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (2009)
 Subjects
  ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
IDENTIFYING DATA 2020_21
Subject (*) ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS Code 16214215
Study programme
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (2009)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Optional 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Business Management
Coordinator
RODRÍGUEZ MERAYO, MARÍA ARACELI
E-mail araceli.rodriguez@urv.cat
Lecturers
RODRÍGUEZ MERAYO, MARÍA ARACELI
Web
Relevant information

LA DOCÈNCIA SERÀ PRESENCIAL i  seguirà la informació inclosa en aquesta guia docent.

En cas que no es pugui garantir la presencialitat total de l'assignatura i es contempli un escenari de docència mixta/híbrida, l'adaptació es faria de la manera següent:

  • DOCÈNCIA: En aquesta assignatura la docència es farà mitjançant classes inverses. És a dir, les classes teòriques es faran a distància i s’aprofitarà la presencialitat, en primer lloc, per reforçar els conceptes teòrics més complexos i, en segon lloc, per dur a terme les classes més pràctiques.
  • AVALUACIÓ: Es mantindrà igual com està a la guia docent, però els exàmens d'avaluació continuada que no puguin fer-se presencials seran substituïts per una o més activitats d'avaluació a l'aula virtual del Moodle. La prova oral (5%) s’afegirà al percentatge de la primera prova (10%)
  • ATENCIÓ PERSONALITZADA: L'atenció personalitzada i resolució de dubtes es farà per videoconferència o altres mitjans electrònics. L'horari d'atenció de cada professor serà publicat al Moodle.

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ASSIGNATURA 

L'objectiu general d'aquesta assignatura és el de comprendre i interpretar la informació financera dels comptes anuals de les societats mercantils, així com les normes en què es basa la seva elaboració. L'objectiu del programa docent és que l'alumne sigui capaç de comprendre la situació financera, activitat i fluxos de fons d'una empresa de tal manera que li permeti elaborar un diagnòstic, a partir de la informació continguda en els informes comptables obligatoris de les societats, que serveixi de base per a la presa de decisions. Aquesta anàlisi es farà des del punt de vista patrimonial, econòmic i financer.
Es recomana cursar aquesta optativa a 3r curs.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.