2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.
Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.
Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.
Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la rendibilitat d’una societat mercantil.
Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera i els seus fluxos d’efectiu.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
 B6 En les seves presentacions utilitza medis de suport
Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació oral
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el diàleg
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa