2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
   Continguts
Tema Subtema
PART I. ANÀLISI COMPTABLE I INFORMACIÓ ECONÒMICA
Tema 1. Objectius de l'anàlisi d'estats financers
1.1. Els objectius de les unitats econòmiques: especial referència a l'empresa privada.
1.2. La informació comptable en l'àmbit empresarial
1.3. Els usuaris de la informació comptable
1.4. La importància de la publicitat de la informació comptable en els mercats de capitals
1.5. Els objectius de la informació comptable
1.6. Naturalesa de l'anàlisi comptable: Concepte i fins de l'anàlisi d'estats financers
1.7. Principals vessants de l'anàlisi comptable. Anàlisi patrimonial. Anàlisi financera. Anàlisi econòmica.

Tema 2. Les normes comptables: Conseqüències per a l'anàlisi
2.1. L'harmonització comptable
2.2. Les Normes Internacionals d'informació financera
2.3. La normalització a Espanya
2.4. El marc conceptual per a la informació financera
PART II. ELS ESTATS FINANCERS: CONCEPTES FONAMENTALS DE L'ANÀLISI D'EMPRESES

Tema 3. Interpretació dels comptes anuals
3.1. La circulació econòmica en l'empresa

3.2. Consideracions per a la interpretació del balanç de situació:
• Anàlisi de l'actiu circulant
• Anàlisi de l'actiu no circulant
• Anàlisi del passiu
• Anàlisi dels fons propis
• Concentracions d'empreses: inversions en societats del grup
• La regulació en el Pla General de Comptabilitat: Normes i models

3.3. Consideracions per a la interpretació del compte de pèrdues i guanys:
• Determinació del resultat i la seva relació amb les característiques de la informació i els criteris comptables
• La qualitat i la relativitat del benefici
• La regulació en el Pla General de Comptabilitat
• La memòria: Informació metodològica; Informació específica; Informació addicional.

3.4. Altres documents comptables: L'informe de gestió, l'informe d'auditoria.
Tema 4. Altres estats d'informació financera

4.1. L'estat de fluxos de tresoreria
• Interrelació entre fluxos reals i monetaris. Definició de tresoreria
• Conceptes de cash-flow: els recursos generats, i els fluxos de tresoreria

4.2. L'estat de variacions del patrimoni net
• Objectius.
• Informació sobre variacions dels Fons Propis.

PART III. TÈCNIQUES DE L'ANÀLISI D'ESTATS FINANCERS
Tema 5. Eines i tècniques d'anàlisi d'estats financers: aspectes generals
5.1. Plantejaments bàsics de l'anàlisi d'estats financers.
5.2. Fonts d'informació
5.3. Principals eines d'anàlisi: La comparació. Els números índex. Estats financers proporcionals. Anàlisi de ràtios.
5.4. Eines informàtiques emprades en l'anàlisi comptable.
5.5. L'anàlisi comptable i els sectors econòmics: La Central de Balanços del Banc d'Espanya.


Tema 6. Anàlisi econòmica: anàlisi del resultat i de la rendibilitat
6.1. La composició del resultat i la seva variació.
6.2. Estudi de l'estructura de costos

6.3. Els ràtios de rendibilitat i el seu significat.
• Rendibilitat de la inversió total o rendibilitat econòmica (ROI. - ROA).
• Rendibilitat dels capitals propis o rendibilitat financera (ROE).
• Relació entre la rendibilitat econòmica i financera: el palanquejament financer.

6.4. El Benefici abans d'Interessos, Impostos, Depreciacions i Amortitzacions (EBITDA).
6.5. La rendibilitat de l'accionista.
6.6. El guany per acció.
6.7. La política de distribució de dividends o 'pay-out'.
6.8. L'indicador 'earnings per share' (EPS).
6.9. El 'price earning ràtio' o 'PER'
Tema 7. Anàlisi patrimonial
7.1. Anàlisi de l'estructura econòmica: Capacitat i activitat de l'empresa.
7.2. Anàlisi de l'estructura financera. Anàlisi dels recursos propis. Anàlisi del finançament aliè.
7.3. Equilibri de la inversió i del finançament: Les correlacions patrimonials i el concepte de fons de maniobra.


Tema 8. Anàlisi financera: l'equilibri financer 8.1. L'equilibri financer a llarg termini: La garantia o solvència a llarg termini.
• L'autonomia financera. Situació d'endeutament. Ràtios d'endeutament
• El coeficient bàsic de finançament
• Condicions d'equilibri financer
• La funció financera dels fons d'amortització

8.2. L'equilibri financer a curt termini: La liquiditat o solvència a curt termini
• La importància de la solvència a curt termini.
• El capital Circulant com a mesura de liquiditat a curt termini: el ràtio de solvència
• Mesures complementàries al ràtio de solvència: les rotacions dels cobraments i els pagaments
• Índexs de liquiditat.