2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries És la sessió destinada a determinar el nivell inicial dels alumnes i a explicar els continguts i objectius del programa, així com el sistema d'avaluació a emprar.
Sessió Magistral És l'exposició teòrica i pràctica dels continguts de l'assignatura
Debats Activitat on dos o mes grups defensen postures contraries sobre un tema o problema
Presentacions / exposicions Exposició oral per part dels alumnes d'un tema concret o d'un treball (prèvia presentació escrita)
Resolució de problemes, exercicis Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura