2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Degree of Business Administration and Management (2009)
 Subjects
  ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, exercises
A4
B5
C2
C4
Proves de respostes curtes i exercicis sobre els continguts del temes 1, 2 i 3 del programa 20
Assignments
A4
B5
C2
C4
Elabora un informe de diagnòstic sobre la situació patrimonial, financera i de rendibilitat d’una societat mercantil, i presenta’l 20
Practical tests
A2
B6
C4
Resolució d'exercicis pràctics d'analitzar la informació financera d'empreses mercantils (20% en proves parcials, 40% en la prova final). 60
Others  
 
Other comments and second call

A la 2a convocatòria, l'examen per tots els alumnes constarà de dues proves: Una de preguntes curtes de teoria amb el 20% de la nota total i una prova pràctica amb una qualificació del 80% de la nota final.