2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
   Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. Reserva Matemàtica
1.1. Concepte
1.2. Reserva activa, retrospectiva, històrica o capital de finançament
1.3. Reserva passiva, prospectiva o capital de rescissió

TEMA 2. Préstecs (I)
2.1. Concepte
2.2. Magnituds d’un préstec
2.3. Classificació dels préstecs
2.4. Préstecs amb amortització única de capital
2.5. Préstec amortitzable pel sistema francès
2.6. Préstec amortitzable pel sistema alemany
2.7. Préstec amortitzable pel sistema americà

TEMA 3. Préstecs (II)
3.1. Lísing financer
3.2. Préstecs indexats
3.2.1. Préstecs indexats amb nombre de períodes prefixats a l’inici de l’operació
3.2.2. Préstecs indexats amb nombre de períodes no prefixats: Préstecs quota fixa
3.3. Préstecs amb carència
3.3.1. Préstecs amb carència total
3.3.2. Préstecs amb carència parcial
3.4. Amortització anticipada en els préstecs
3.4.1. Amortització parcial anticipada
3.4.2. Amortització total o cancel•lació anticipada
3.5. Cost dels préstecs
3.5.1. Tants efectius d’un préstec
3.5.1. TAE dels préstecs
3.6. Valor, usdefruit i nua propietat en els préstecs

TEMA 4. Actius de renda fixa
4.1. Concepte i classificació
4.2. Valor, preu i rendibilitat
4.3. Actius de renda fixa a curt termini
4.4. Actius de renda fixa a mig i llarg termini
4.4.1. Amb cupó periòdic
4.4.2. Cupó zero
4.5. Risc en els actius de renda fixa
4.5.1. Concepte i tipus
4.5.2. Risc de crèdit
4.5.3. Risc de variació dels tipus d’interès