2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (2009)
 Subjects
  FINANCIAL MARKETS AND INSTRUMENTS
   Contents
Topic Sub-topic
1. La inversió financera i els mercats financers 1.1. Inversions financeres: concepte
1.2. Estructura i operatòria dels mercats financers
1.3. Organització dels mercats financers espanyols
2. Els mercats monetaris i els actius que s'hi negocien 2.1. El mercat interbancari
2.2. Les lletres del tresor
2.3. Els pagarés d'empresa
Tema 3. Els Mercats de capitals i els actius que s’hi negocien 3.1. Bons i obligacions del tresor
3.2. Els actius de renda fixa privada
3.3. Les accions
Tema 4. Gestió financera 4.1. Estratègies de gestió passives i actives amb actius de renda fixa
4.2. Estratègies de gestió de carteres de renda variable