2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES EXTERNES
   Pla específic d'actuació
  Descripció
Activitats Introductòries Es realitzaran un mínim de dues sessions informatives. La primera, abans del període de matrícula amb la coordinació de pràctiques. La segona, abans de l'inici de les pràctiques, una vegada assignat el lloc de pràctiques, amb el tutor/a acadèmic i la coordinació de pràctiques.
Estada de pràctiques Les pràctiques es desenvoluparan durant 16 setmanes, amb una durada de 7 hores diàries, en torn de matí i tarda, o bé en horari intensiu de matí o de tarda, en funció de cada lloc de pràctiques. En el període no lectiu de Setmana Santa s'interromprà l'activitat de pràctiques. En el cas que alguna empresa tingui un horari inferior a 7 hores els divendres, la diferència es compensarà entre la resta de dies per tal de garantir un total de 35 hores de pràctiques a la setmana.
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes Els mecanismes de coordinació i seguiment de les pràctiques es duen a terme amb la participació dels diferentes agents implicats: l'equip de coordinació de pràctiques de la FEE, els tutors/es acadèmics i de l'entitat col.laboradora, i els estudiants. En l'apartat següent es detallen aquests mecanismes.
Memòria L'estudiant realitzarà un informe final, que haurà d'incloure: la descripció de tasques previstes i les efectivament realitzades així com la valoració de les competències desenvolupades.