2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (2009)
 Subjects
  WORK PLACEMENT
   Specific action plan / execution
  Description
Introductory activities Es realitzaran un mínim de dues sessions informatives. La primera, abans del període de matrícula amb la coordinació de pràctiques. La segona, abans de l'inici de les pràctiques, una vegada assignat el lloc de pràctiques, amb el tutor/a acadèmic i la coordinació de pràctiques.
Work placement Les pràctiques es desenvoluparan durant 16 setmanes, amb una durada de 7 hores diàries, en torn de matí i tarda, o bé en horari intensiu de matí o de tarda, en funció de cada lloc de pràctiques. En el període no lectiu de Setmana Santa s'interromprà l'activitat de pràctiques. En el cas que alguna empresa tingui un horari inferior a 7 hores els divendres, la diferència es compensarà entre la resta de dies per tal de garantir un total de 35 hores de pràctiques a la setmana.
Mechanisms for coordinating and monitoring external work experience Els mecanismes de coordinació i seguiment de les pràctiques es duen a terme amb la participació dels diferentes agents implicats: l'equip de coordinació de pràctiques de la FEE, els tutors/es acadèmics i de l'entitat col.laboradora, i els estudiants. En l'apartat següent es detallen aquests mecanismes.
Report L'estudiant realitzarà un informe final, que haurà d'incloure: la descripció de tasques previstes i les efectivament realitzades així com la valoració de les competències desenvolupades.