2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES EXTERNES
   Mecanismes coordinació/seguiment
Es durà a terme una coordinació interna (per part de la universitat) i una coordinació externa (per part del centre de pràctiques).
Descripció
Els agents implicats en la coordinació i seguiment de les Pràctiques Externes de la Facultat d'Economia i Empresa són:

A. L'equip de coordinació de pràctiques externes

L'equip de coordinació està format per la Coordinadora de Pràctiques Externes i Borsa de Treball de la FEE i la Responsable de Pràctiques Externes curriculars, i s'encarrega de:

•Organitzar els mecanismes de captació i selecció d’entitats col•laboradores

•Fixar tots els terminis dels diferents procediments vinculats a les Pràctiques Externes

•Realitzar sessions informatives per als estudiants prèvies a la matrícula de Pràctiques Externes

•Revisar els perfils i les activitats previstes en cada lloc de pràctiques sol.licitat per les entitats col.laboradores

•Assignar un tutor/a acadèmic a cada estudiant

•Sol.licitar i generar la documentació necessària per a la realització de les Pràctiques Externes

•Realitzar sessions informatives amb estudiants i tutors acadèmics prèvies a l'estada en pràctiques de l'estudiant.

•Donar suport i coordinar els tutors/es acadèmics

•Mantenir contactes i reunions amb els responsables dels programes de pràctiques de les entitats col•laboradores

•Recollir els suggeriments de tots els agents implicats en les Pràctiques, directament i a través de l'enviament d'enquestes de satisfacció

•Emplenar les actes acadèmiques amb les qualificacions comunicades pels tutors/es

•Revisar el procés PR-FEE-010 i proposar-ne la seva modificació, si escau

•Rendir comptes davant de la Junta de Facultat

B. Tutors/es acadèmics de la Facultat d'Economia i Empresa

Els tutors/es acadèmics, professorat de la FEE, s'encarreguen de tutoritzar els estudiants assignats per la coordinació durant tota l'estada. El tutor/a ha de:

•Realitzar un mínim de dues reunions presencials amb l'estudiant durant la seva estada en pràctiques

•Realitzar un mínim de dues reunions presencials amb el tutor/a de l'entitat col.laboradora a la seu de l'entitat

•Comunicar a la coordinació de pràctiques qualsevol incidència que requereixi del seu coneixement, o qualsevol canvi respecte a les característiques inicials del projecte formatiu.

•Qualificar l’estudiant en funció dels criteris fixats en aquesta guia docent (a partir de la valoració facilitada per l'entitat col.laboradora, la valoració de l'informe final de l'estudiant i la valoració del compliment i actitud de l'estudiant durant el desenvolupament de les pràctiques)

•Traslladar tota la documentació derivada de la qualificació de l'estudiant a la coordinació de pràctiques

•Realitzar un informe de seguiment sobre la coordinació que s'ha realitzat amb cada una de les entitats col.laboradores

C. Tutors/es de les entitats col•laboradores

El tutor/a de l'entitat col•laboradora s'encarrega del seguiment de l'estudiant assignat durant tot el període d'estada de l'estudiant en la seva entitat respectant el projecte formatiu acordat. El tutor/a de l'entitat col.laboradora ha de:

•Facilitar el desenvolupament personal i professional de l’estudiant

•Reunir-se amb el tutor acadèmic, a la seu on l'estudiant desenvolupa les pràctiques, com a mínim en dues ocasions.

•Comunicar al tutor acadèmic qualsevol aspecte que es consideri rellevant en el desenvolupament de les pràctiques, especialment qualsevol canvi en el projecte formatiu acordat o desplaçaments de l'estudiant de la seu de pràctiques informada.

•Realitzar un informe final sobre l'estudiant que inclou una valoració explícita de les competències previstes en les Pràctiques Externes. Aquest informe es comentarà en la darrera reunió amb el tutor/a acadèmic.

•Respondre una enquesta de satisfacció

D. Estudiants

L'estudiant, amb l'objectiu de fer possible el correcte seguiment i coordinació de les seves pràctiques,  ha de:

•Conèixer el funcionament i calendari de les Pràctiques

•Assistir a les sessions informatives

•Complir amb les obligacions derivades del procés de signatura del seu conveni

•Desenvolupar les tasques que li siguin encomanades durant la seva estada en pràctiques

•Informar puntualment el seu tutor/a acadèmic de qualsevol aspecte que consideri rellevant per al seu aprenentatge

•Informar el seu tutor/a acadèmic de qualsevol modificació respecte al previst al conveni signat (tasques, tutor/a, horari...), especialment si s'ha de desplaçar de la seva seu durant les pràctiques.

•Assistir a les reunions presencials amb el seu tutor/a acadèmic

•Realitzar un informe final de la seva estada en pràctiques

•Respondre una enquesta de satisfacció