2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES EXTERNES
   Criteris i procediments d'avaluació
Es durà a terme una avaluació interna (per part de la universitat), una valoració externa (per part del centre de pràctiques) i una autovaloració (per part de l’estudiant).
Metodologies Competències Descripció Pes        
Estada de pràctiques
B1
B4
B5
C4
C6
Avaluació del desenvolupament de les pràctiques externes per part de:
1-Tutor de l'entitat col·laboradora.
2-Tutor acadèmic.


70%
10%
Memòria
C4
C6
Informe sobre les Pràctiques Externes per part de l'estudiant. 20%
Altres
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Aquesta assignatura té convocatòria ÚNICA.

Ateses les característiques d'aquesta asignatura, NO hi ha CONVOCATÒRIA ADDICIONAL.

L'avaluació de les Pràctiques Externes es durà a terme tenint en compte els components següents que permeten obtenir una qualificació final:
- Avaluació per part del tutor intern
o Valoració sobre els resultats d'aprenentatge treballats durant el desenvolupament de les Pràctiques Externes.
- Avaluació per part del tutor extern
o Valoració sobre els resultats d'aprenentatge treballats durant el desenvolupament de les Pràctiques Externes.
- Autoavaluació
o Informe de l'estudiant sobre la realització de les pràctiques, aprenentatges realitzats i reflexió crítica.