2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Economics (2009)
 Subjects
  FINANCIAL ACCOUNTING
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Practical tests
A2
B2
C4
Hi haurà dues proves pràctiques.
La primera amb una valoració d'un 25% de la nota final.
La segona amb una valoració d'un 20% de la nota final.
25%

20%
Oral tests
B2
C4
Aquesta prova es durà a terme al llarg del període i valorarà l'expressió oral de l'estudiant. 5%
Practical tests
A2
B2
C4
Consistirà en uns supòsits pràctics del contingut de tot el temari de l'assignatura.

50%
Others  
 
Other comments and second call

A la segona convocatòria, hi haurà una prova pràctica que inclourà tot el temari amb una valoració del 100% de la nota de l'avaluació.