2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  COMPTABILITAT FINANCERA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A2
B2
C4
Hi haurà dues proves pràctiques.
La primera amb una valoració d'un 25% de la nota final.
La segona amb una valoració d'un 20% de la nota final.
25%

20%
Proves orals
B2
C4
Aquesta prova es durà a terme al llarg del període i valorarà l'expressió oral de l'estudiant. 5%
Proves pràctiques
A2
B2
C4
Consistirà en uns supòsits pràctics del contingut de tot el temari de l'assignatura.

50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la primera convocatòria es requerirà una nota mínima del final per poder aprovar igual a 4.

A la segona convocatòria, hi haurà una prova pràctica que inclourà tot el temari amb una valoració del 100% de la nota de l'avaluació.