2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Subjects
  PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A5 Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.
Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.
 A8 Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.
Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.
Type B Code Learning outcomes
 B6 Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Type C Code Learning outcomes
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4 Produce well-structured, clear and rich written texts